Saturday, 27 January 2018

Installing opencv in python3


sudo pip3 install opencv-python